Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 1. „Predávajúcim“ spoločnosť Mgr. Simona Kubaliaková Zelinová, so sídlom Magurská 6435/ 35, 97411 Banská Bystrica, IČO: 50783475, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, číslo 620-39413, adresa elektronickej pošty: kubaliakova.simona@gmail.com, telefonický kontakt: +421 907 423 882. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej obchodnej podnikateľskej činnosti;
 2. „Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.avesalon.sk;
 3. „Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 4. „Podnikateľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 5. „Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;
 6. „Zmluvou“ kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.avesalon.sk;
 7. „Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.avesalon.sk.
 1. Základné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy.
 2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.
 3. Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci. Výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzavretí zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku. 

III. Tovar

 1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o aktuálnom sortimente (vystavenom tovare) určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia ceny, odhadovanej doby dodania tovaru a všetkých informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.
 2. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v Internetovom obchode. Informácie o nákladoch na dodanie tovaru sú uvedené v čl. V. týchto obchodných podmienok.
 3. Ak sú pri tovare na stránkach Internetového obchodu uvedené dve sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter ako referenčná cena a kúpnou cenou je suma, ktorá je zvýraznená a nie je prečiarknutá. Referenčná cena je bežná cena iných predajcov, ktorá je stanovená na základe pravidelného monitoringu cien v nákupných miestach ako priemerná cena zo všetkých miestnych cien u všetkých výrobkov v každej krajine, kde predávajúci alebo spolupracujúce spoločnosti tieto ceny uverejňujú. Ak sa nepodarilo daný tovar v žiadnej z vyššie uvedených krajín nájsť, je referenčná cena stanovená tak, že k maloobchodnej cene tovaru v krajine jeho pôvodu je pripočítaný obvyklý cenový rozdiel. Tento obvyklý rozdiel je stanovený pravidelným zisťovaním priemerného rozdielu u cien rovnakých výrobkov reprezentatívnych značiek medzi krajinou ich pôvodu a krajinou, kde daný výrobok nie je možné nájsť. Význam referenčných cien spočíva v tom, že Kupujúcemu poskytujú prehľad o možných úsporách. Referenčné ceny sú uvádzané na základe informácií dostupných Predávajúcemu a sú vyjadrené ako ceny priemerné či obvyklé vyššie uvedeným spôsobom. Predávajúci nezodpovedá za možné rozdiely medzi týmito referenčnými cenami a skutočnými cenami u jednotlivých maloobchodných predajcov.
 4. Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, špecifikácie, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia popisu do súladu so skutočnosťou bez nutnosti upozorniť Kupujúceho.
 5. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstvovo obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa jednotlivých predajných kampaní. Množstvo tovaru na sklade, ktoré je uvedené v Internetovom obchode, je informatívneho charakteru a Predávajúci ho môže kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkým Kupujúcim. Takéto prípadné obmedzenie je vždy uvedené pri popise konkrétneho tovaru v Internetovom obchode. 
 1. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy
 1. Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
  • možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok,
  • pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok,
  • výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok,
  • údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. IX. týchto obchodných podmienok,
  • Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie,
  • Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu; tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu bankovým prevodom, platobnou bránou alebo na dobierku podľa článku. VI. týchto obchodných podmienok,
  • bližšie informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku sú uvedené v čl. II. ods. 3 týchto obchodných podmienok,
  • bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
  • v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru a náklady na vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,
  • Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy info@avesalon.sk alebo na telefónnom čísle +421 907 423 882  a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00, Banská Bystrica
   , a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov,
  • Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 2. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 3. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku.
 4. Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné:
 • Po zadaní internetovej stránky Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar a požadované množstvo;
 • Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare, vrátane ceny, dostupných variantov tovaru a množstva;
 • Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Týmto je daný tovar rezervovaný na dobu, po ktorú Kupujúci prehliada stránky Internetového obchodu. Ak Kupujúci v tejto dobe nedokončí nákup, tovar je z elektronického nákupného košíka automaticky odstránený a je uvoľnený späť do Internetového obchodu. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po umiestnení kurzora na tlačidlo „Košík“;
 • Následne môže Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Späť do obchodu“ ďalej prechádzať obsah Internetového obchodu, alebo ak už elektronický nákupný košík obsahuje všetky požadované položky, môže kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v objednávke“;
 • Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ sa zobrazí prehľad vybraného tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie tovaru, zvolené množstvo, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek, ceny dopravy a ceny platby. Ďalej Kupujúci zvolí spôsob platby prevodom, platba kartou, apple pay, google pay, alebo na dobierku. Kupujúci má možnosť v tejto chvíli overiť obsah objednávky, a ak chce niektorú z položiek zmeniť či odstrániť, má možnosť vrátiť sa do Internetového obchodu v rámci používaného internetového prehliadača;
 • Ak Kupujúci súhlasí s obsahom objednávky, v procese objednávky môže pokračovať kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“;
 • V nasledujúcom kroku Kupujúci vyplní doručovacie údaje, konkrétne oslovenie, meno a priezvisko, prípadne obchodné meno, ulicu, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne, e-mailovú adresu a prípadne tiež poznámku. Kupujúci je povinný vyplniť údaje, ktoré sú v tomto formulári označené symbolom hviezdičky. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Zároveň Kupujúci odoslaním objednávky potvrdí, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“, Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov vrátane oznámení pred uzavretím Zmluvy uvedených v ods. 1 tohto článkuV tomto kroku má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Ak Kupujúci žiadny z týchto údajov nepožaduje zmeniť, kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak Kupujúci chce niektorý z údajov, ktoré vložil do objednávky, zmeniť, má možnosť vrátiť sa späť prostredníctvom tlačidla „Späť“ v rámci internetového prehliadača. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke, považuje Predávajúci za správne údaje;
 • Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim. 
 1. V prípade, že Kupujúci uvedie vo formulárovom políčku „Zadať poznámku pre predajcov“ pri vyplňovaní objednávky (ak je takéto políčko k dispozícii) akýkoľvek text, tento text sa nestáva súčasťou Zmluvy a jeho obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.
 2. Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne po uzavretí Zmluvy potvrdenie o uzavretí Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzavretí Zmluvy sú tieto obchodné podmienky Predávajúceho. Potvrdenie o uzavretí Zmluvy bude Kupujúcemu vystavené a zaslané v trvalo uchovateľnej elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Daňový doklad (faktúra) bude vystavená a zaslaná v trvalo uchovateľnej elektronickej podobe po overení prevzatia tovaru Kupujúcim. Pokiaľ pri automatickom spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný e-mail potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.
 3. Predávajúci ukladá uzavreté Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva a archivuje ich po dobu stanovenú zákonom, ak takúto povinnosť ukladajú právne predpisy. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, ak o to Spotrebiteľ požiada písomne ​​e-mailom zaslaným na adresu info@avesalon.sk. V takomto e-maily Spotrebiteľ požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikuje, a to aspoň dátumom jej uzavretia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.
 4. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy a ktorý nebol na sklade, sa už nevyrába, nedodáva alebo je nedostupný, Zmluva zaniká pre následnú nemožnosť plnenia, pričom o zániku Zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu. Ak Kupujúci už zaplatil celkom alebo sčasti kúpnu cenu za konkrétny tovar, bude táto čiastka vrátená rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci tieto peňažné prostriedky prijal. Pre prípad akýchkoľvek pochybností je Predávajúci z vyššie uvedených dôvodov zároveň oprávnený od Zmluvy odstúpiť (stornovať Zmluvu).
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, prípadne doručením tovaru, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane neskôr. 

 

 1. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
 1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.
 2. Tovar je zasielaný prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s., prípadne inými dopravcami.
 3. Náklady na dodanie tovaru tvorí cena dopravy a zabalenie tovaru. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.
 4. Dodacia doba môže byť uvedená u každého tovaru odlišne. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, dodacou dobou je tá najdlhšia z nich.
 5. Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého na strane výrobcu alebo z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť. Pokiaľ Kupujúci neobdržal tovar v dodacej dobe uvedenej pri tovare ani nebol kontaktovaný Predávajúcim, môže získať informácie o predpokladanej dobe dodania prostredníctvom e-mailovej adresy info@avesalon.sk.
 6. O odoslaní tovaru, informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.
 7. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k doručeniu, medzi Kupujúcim a prepravnou spoločnosťou (napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania Kupujúcim), je povinný platiť Kupujúci v plnej výške. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opakovaného doručenia.
 8. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 9. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok zjavného poškodenia tovaru (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie tovaru odmietnuť. 
 1. Platobné podmienky
 1. Kupujúci môže cenu tovaru, dopravy a prípadnej dobierky zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:
 • Dobierkou
 • Bankovým prevodom na účet Predávajúceho
 • Platba kartou, apple pay, google pay

 VII. Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľom

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar.
 2. Predávajúci môže v jednotlivom prípade jednostranne ponúknuť Spotrebiteľovi dlhšiu lehotu na odstúpenie od Zmluvy, a to zverejnením takejto ponuky v Internetovom obchode.
 3. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z.
 5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie. Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti Spotrebiteľovi peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým od neho tieto peňažné prostriedky prijal.
 6. Odstúpenie od Zmluvy je Spotrebiteľ zasiela Predávajúcemu písomne ​​na adresu Mgr. Simona Kubaliaková, Sitnianska 6596/7, 97411 Banská Bystrica , alebo na internetovú adresu info@avesalon.sk. Obsahom odstúpenia je aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo Zmluvy a rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje. Zaplatená cena za tovar a náklady na dodanie tovaru budú vrátené online späť Spotrebiteľovi. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.
 7. Ak Spotrebiteľ odstúpi v plnom alebo čiastočnom rozsahu od Zmluvy, je povinný zaslať Predávajúcemu tovar, ohľadom ktorého od Zmluvy odstúpil, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy, na adresu Mgr. Simona Kubaliaková, Sitnianska 6596/7, 97411 Banská Bystrica. Spotrebiteľovi sa odporúča, aby k vrátenému tovaru pripojil vyplnený „Formulár pre vrátenie tovaru“, v ktorom uvedie identifikačné údaje Zmluvy a označenie tovaru, ktorý vracia, alebo inú listinu, v ktorej identifikuje vrátený tovar. Z dôvodu skvalitňovania služieb Predávajúci ocení, ak Spotrebiteľ uvedie aj dôvod odstúpenia od Zmluvy. Nedoloženie vyplneného „Formulára pre vrátenie tovaru“ alebo inej listiny identifikujúcej vrátený tovar nemá vplyv na splnenie povinnosti vrátiť tovar.
 8. Náklady za vrátenie tovaru a náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Spotrebiteľ. Za škody vzniknuté na tovare počas prepravy od Spotrebiteľa k Predávajúcemu zodpovedá Spotrebiteľ. Predávajúci preto odporúča, aby Spotrebiteľ odoslal vrátený tovar formou doporučenej zásielky a poistil ho na zodpovedajúcu hodnotu.
 9. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, tj. Kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Spotrebiteľovi vráti náklady na dodanie iba v tom rozsahu, v akom prevyšujú náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpil.
 10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá príslušný tovar.
 11. Poukázanie prípadných zľavových kupónov Spotrebiteľovi je jednostranným právnym konaním Predávajúceho. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.
 12. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vráti i s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčekov.
 13. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na náhradu škody na peňažné prostriedky, ktoré by mal inak vrátiť Spotrebiteľovi, pokiaľ Spotrebiteľ takúto škodu sám uzná. Predávajúci môže ďalej na peňažné prostriedky, ktoré by mal inak vrátiť Spotrebiteľovi, započítať cenu darčekov, ak došlo k zániku darovacej zmluvy podľa ods. 12 tohto článku a Spotrebiteľ darčeky nevrátil.
 14. Spotrebiteľ uzavretím Zmluvy súhlasí s tým, že v prípade odstúpenia od Zmluvy mu budú vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené prevodom na účet Spotrebiteľa. 

 

VIII. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi 

 1. Ak Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho a s uskladnením tovaru.
 2. V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný vedľa zákonného úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu v dôsledku omeškania Podnikateľa.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzavretej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi.
 4. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 1. Práva z vadného plnenia
 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar je v okamihu prevzatia Kupujúcim bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Kupujúcim akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady spotrebného tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.
 3. Kupujúcemu sa odporúča tovar okamžite po jeho dodaní prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.
 4. Ak tovar nemá v momente prevzatia Kupujúcim vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, Kupujúci môže požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, a v prípade, že sa vada týka len súčasti tovaru, môže požadovať výmenu tejto súčasti. Ak to nie je možné, môže Kupujúci odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä pokiaľ je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 5. Ak Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád, môže podľa svojej voľby od Zmluvy buď odstúpiť, alebo požadovať dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti.
 6. Ak Kupujúci neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
 7. Nároky zo zodpovednosti za vady plnenia Kupujúcemu nenáležia, ak Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, obzvlášť v prípade, ak pre túto vadu bola Kupujúcemu poskytnutá zľava, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 8. Nároky zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho zaslaním vadného tovaru Predávajúcemu na adresu Sitniaska 6596/7, 97411 Banská Bystrica. Spolu s oznámením vady je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu aký nárok zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť; to neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 9. Predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.
 10. Predávajúci Kupujúcemu písomne potvrdí kedy nárok uplatnil, vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 11. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
 12. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Kupujúcemu preplatí v prípade, že reklamácia bola oprávnená.
 13. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Kupujúcemu k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Kupujúcemu alebo Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým od neho Predávajúci tieto peňažné prostriedky prijal. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou Predávajúceho.
 14. Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. 
 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a tým Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ku ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na stránkach: ec.europa.eu  
 1. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodný oznámení

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov Kupujúcich – fyzických osôb (v tomto článku ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva Predávajúci (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky tohto Internetového obchodu, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovacích služieb služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Tovar a/alebo služby ponúkané v Internetovom obchode nie sú primárne určené pre nákup návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 1. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupu či produktu a/alebo pri zadaní otázky či komentára

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia nákupu či produktu alebo za účelom alebo zodpovedania či zverejnenia Dotknutou osobou zadanej otázky či komentára, sú: meno a emailová adresa Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje prevádzku tohto Internetového obchodu.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci služby online helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne pre účely zodpovedania otázky či komentára Dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s otázkou ku konkrétnemu produktu či službe za pomoci k tomu určeného osobitného formulára, budú zverejnené pri popise daného produktu – takáto otázka následne slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky, pokiaľ sa takáto otázka zverejňuje pri konkrétnych produktoch či službách, alebo do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či komentára odoslaného cez online helpdesk alebo kontaktný formulár.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky či komentára nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii v Internetovom obchode

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje prevádzku tohto Internetového obchodu.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s využívaním služieb spojených s užívateľských účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľských účtom.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. 

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na internetových stránkach www.avesalon.sk/obchodne-podmienky a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) prostredníctvom nasledovného odkazu: https://www.avesalon.sk/user/documents/obchodne-podmienky-ave-salon.pdf alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach www.avesalon.sk/obchodne-podmienky. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 3. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
 4. Prílohou týchto obchodných podmienok je Formulár pre odstúpenie od zmluvy.
 5. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.3. 2021

 

 

PRÍLOHA 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI:

 

Mgr. Simona Kubaliaková Zelinová / www.avesalon.sk

IČ: 50783475

DIČ: 1082291320

so sídlom: Magurská 6435/35 , 97411 Banská Bystrica

zapísaný v živnostenskom registri č. 620-39413 na okresom úrade v Banskej Bystrici             

kontaktné údaje:+421 907 423 882

email: info@avesalon.sk

 www.avesalon.sk

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ..............

 

V.............. dňa ..............

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.